TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU 2014/2015 - Strona szkoły w Redle

Idź do spisu treści

Menu główne:

DLA UCZNIÓW


Proponowane tematy edukacyjnych projektów gimnazjalnych
w Publicznym Gimnazjum w Redle w roku szkolnym 2015/2016


Aneta Strzała

Finanse rodziny.
Cele:
- planowanie budżetu rodziny,  jako ułatwienie w gospodarowaniu finansami rodziny,
- kształtowanie umiejętności planowania przychodów i rozchodów w budżecie domowym,
- kształtowanie umiejętności wyliczania wszystkich wydatków z każdego tygodnia w formie procentów i  przedstawienia ich na wykresach (kołowy, słupkowy).


Damian Mróz

Opracowanie i wykonanie toru przeszkód do konkursu BRD.
Cele:
- zapoznanie i odpowiednia interpretacja założeń konkursu BRD,
- umiejętność praktycznego zaplanowania i wykonania toru przeszkód.

Klasowa witryna WWW.
Cele:
- wykonanie i umieszczenie strony WWW na serwerze edukacyjnym,
- zaznajomienie z kodem HTML i podstawami Java script.


Ireneusz Bylak

Poznajemy kraje niemieckojęzyczne.
Cele:
- zapoznanie się z podziałem administracyjnym i położeniem geograficznym Niemiec, Austrii i Szwajcarii,
- poszerzenie wiadomości o zwyczajach kulturowych i żywieniowych omawianych krajów,
- co warto zobaczyć w stolicach państw krajów niemieckojęzycznych,
- życie i twórczość wybitnych wybranych kompozytorów z Niemiec i Austrii.


Anna Goszczyńska

1.Magia ogrodów. Świat bez ogrodów byłby uboższy.
Cel ogólny:
Ukazać ogród jako przestrzeń człowiekowi bliższą (inspirację dla artystów, odbicie przeżyć wewnętrznych, piękno, które się podziwia)
Cele szczegółowe:
uczeń:
- wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje o obrazach, przykładach malarskich (fotograficznych) interpretacji tematu,
- tworzy prace plastyczne (fotograficzne) zainspirowane tematem,
- przygotowuje prezentację w formie wystawy, prelekcji i pokazu slajdów.


Renata Brych  
 Grusza

1.Przygotowanie przedstawienia o tematyce profilaktycznej dla wybranej grupy wiekowej.

Cele
Uczeń:
-wzbogaca  wiedzę z zakresu profilaktyki
- doskonali umiejętność współdziałania w grupie
- planuje swą pracę zgodnie z założeniami
- potrafi zaprezentować na forum wybranej grupy przedstawienie
- jest kreatywny i pomysłowy.
Projekt będzie wymagał pewnych nakładów finansowych.


Wojciech Grobela

Organizacja i przebieg turnieju piłki nożnej
turniej wiosek.
Cele:
- rozwijanie umiejętności sportowych uczniów,
- propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- integracja środowiska uczniowskiego,
- podnoszenie sprawności fizycznej uczniów.


Anastasiya Hershtanska

" Taniec łagodzi obyczaje" - występ taneczny.
Cele:
- Przygotowanie układu tanecznego;
- przygotowanie kostiumów;
- integracja w grupie;
- kreowanie i osiąganie wspólnego celu;
- możliwość występu podczas obchodów 30-lecia szkoły.


Lucyna Ogiejko

1.   Dlaczego mydła myją, a proszki piorą?
Cele:
-   poznanie składu i działania mydeł i detergentów,
-   poznanie wpływu składników mydeł i proszków na środowisko.
Działania: Poszukiwanie informacji na lemat budowy chemicznej mydeł i proszków. Ustalenie czym jest brud. Wykonanie doświadczeń pokazujących mechanizm mycia i prania.

2.  Chemia w łazience.
Cele:
-   poznanie związków chemicznych,
-   wyszukanie na etykietach informacji o występujących w produktach związkach chemicznych,
-   określenie wpływu tych produktów na środowisko,
-   wskazanie alternatywnych, ekologicznych produktów.
Działania: Sporządzenie listy środków występujących w łazience. Ustalenie składu chemicznego 5 najczęściej używanych. Znalezienie informacji na temat wpływu składników chemicznych na   środowisko naturalne człowieka. Opracowanie bezpiecznego używania chemikaliów w łazience. Sporządzenie listy ekologicznych środków zastępczych.


Mariola Stefanio, Małgorzata Dośpiał

1.   Czytanie wciąga.  Kampania reklamowa szkolnej lektury.
- promowanie czytelnictwa,
- kształtowanie postawy świadomego odbiorcy literatury,
- zapoznawanie z pisarzami nowego pokolenia.

2.   Strzelać do wroga z brylantów. Sylwetka zapomnianego (wybranego) bohatera II wojny światowej.
-zapoznawanie z życiorysami żołnierzy wyklętych
-promowanie postaw patriotycznych.

3.   (Nie) Znany Sienkiewicz. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza (organizacja).
- pogłębianie wiedzy o czołowym polskim pisarzu,
- Wdrażanie do samodzielnego przygotowania konkursu,
- promowanie postaw prospołecznych przy organizacji i ocenianiu uczestników konkursu,
- branie odpowiedzialności za całokształt powierzonej pracy.


Lidia Lizak

1.  Dlaczego warto wybrać naszą okolicę -   informator po okolicy.
Cele:
-    poznanie dorobku kulturowego mieszkańców miejscowości na przestrzeni wieków,
-    ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój wiedzy o historii regionu i miejscowości,
-    uwrażliwienie na piękno zabytków w regionie.

2 .   Dlaczego świętujemy niepodległość?
Cele:
-    określenie przejawów patriotyzmu w sytuacjach zagrożenia i w warunkach pokoju,
-    kształcenie postawy patriotyzmu w codziennym życiu,
-    rozwijanie zainteresowań historycznych,
-    ocenianie postawy patriotyzmu oraz skrajnych jego przejawów.


Agnieszka Nowakowska
Bryły platońskie
Cele:
- przedstawienie postaci Platona
- przygotowanie informacji na temat brył platońskich
- wyjątkowość brył platońskich i ich wpływ na życie człowieka
- przygotowanie modeli brył platońskich

Układ słoneczny w liczbach
Cele:
- przedstawienie ogólnych informacji na temat układu słonecznego
- przygotowanie informacji na temat układu słonecznego: największe, najmniejsze, najdalej, ...itp.
- przygotowanie krótkiej prezentacji do omówionych wyżej cech w postaci planszy, makiety lub multimedialnej

Czy matematyka może być ciekawa
Cele:
- przygotowanie informacji na temat paradoksów i złudzeń matematycznych- jak powstają, gdzie mają  zastosowanie
- wykonanie własnego projektu złudzenia optycznego
- sofizmat arytmetyczny, algebraiczny lub geometryczny


Agata Madej

1. Wiem dlaczego, wiem jak…
Cele:
Uczeń:
- potrafi wykonać proste eksperymenty fizyczne
- pogłębia wiedzę na zadany temat,
- kształtuje znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym,
- zna podstawowe techniki komputerowe dotyczące obróbki zdjęć i filmów.
Działania: Uczestnicy projektu przeprowadzają eksperymenty, przygotowują lekcję dla najmłodszych, wykonują zdjęcia, montują filmy.
Prezentacja:  Prezentacja multimedialna (do wyboru: Power Point,  Movie Maker)

2. Bezpieczeństwo na co dzień.
Cele:
- uczeń pogłębia wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu i szkole
- promuje rozważne zachowanie
Działania: uczestnicy projektu przygotowują akcję promującą rozważne zachowanie na drodze, w domu i szkole poprzez gazetki dla uczniów i rodziców, oraz mieszkańców Redła
Prezentacja:  Prezentacja multimedialna (do wyboru: Power Point,  Movie Maker)


Sergiusz Żuchowski

Sylwetka wybranego polskiego poety emigracyjnego
Cele:
- propagowanie polskiej poezji emigracyjnej,
- kształcenie wrażliwości estetycznej na język poetycki,
- doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz pracy w grupie.

Polska poezja czasu II wojny światowej
Cele:
- propagowanie polskiej poezji emigracyjnej,
- kształcenie wrażliwości estetycznej na język poetycki,
- doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz pracy w grupie.


Barbara Chaińska

1. Szczypta nowego smaku, czyli egzotyczne przyprawy na naszym stole:
Cele:
- zebranie informacji na temat wybranych przypraw pod kątem geograficznym, botanicznym, historycznym,   kulinarnym i medycznym,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej,
- pokaz kulinarnych umiejętności - degustacja potraw.

2. Największe skarby naszej cywilizacji:
Cele:
- fakty i mity na temat zdrowej żywności,
- produkty żywnościowe wpływające korzystnie na nasze zdrowie,
- wyjaśnienie pojęcia żywność funkcjonalna.Andrzej Wolański

Przez trzy dekady
opowieść szkolnych kronik o szkole w Redle pokaz multimedialny.
Cele:
- wyszukanie i zgromadzenie informacji o naszej szkole na przestrzeni ostatnich 30 lat,
- zapoznanie ze sposobem prowadzenia kronik szkolnych,
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat swojej szkoły,
- planowanie pracy, dzielenie się zadaniami, podejmowanie wspólnych decyzji,
- nauka obsługi programów do obróbki grafiki komputerowej,
- przygotowanie prezentacji - rezultatów swojej pracy w formie pokazu multimedialnego,
- wykorzystanie pokazu w czasie obchodów 30
lecia naszej szkoły, wiosną 2016 roku. Uczniowie do 15 października konsultują się z nauczycielami w sprawie proponowanych tematów, a do 20 października dokonują ostatecznego wyboru składając pisemną deklarację u wybranego opiekuna projektu.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego